Australian Embassy
China

Contact Us

Contact Us

Australian Embassy
21 Dongzhimenwai Dajie
Beijing 100600
People's Republic of China

Ms Chen Wei

Tel: 5140 4111 ext 405
Fax: 5140 4281
Email: dap.beijing@dfat.gov.au